6670:Puli - Ganzilin - Caotun - HSR Taichung Station - Taichung Gancheng Station
Timetable (Weekday &Weekend)
省道台14線 Taichung → Caotun → Puli   省道台14線 Puli → Caotun → Taichung
Taichung Gancheng Station HSR Taichung Station Caotun Ganzilin Puli Sun Moon Lake Sun Moon Lake Puli Ganzilin Caotun HSR Taichung Station Taichung Gancheng Station
1 08:40 09:00 09:30 10:05 10:25 10:55 1 - 05:55 06:15 06:50 07:20 07:40
2 13:35 13:55 14:25 15:00 15:20 15:50 2 - 06:40 07:00 07:35 08:05 08:25
3 15:35 15:55 16:25 17:00 17:20 17:50 3 06:30 07:00 07:20 07:55 08:25 08:45
4 17:20 17:40 18:10 18:45 19:05 - 4 06:50 07:20 07:40 08:15 08:45 09:05
5 18:55 19:15 19:45 20:20 20:40 - 5 - 09:00 09:20 09:55 10:25 10:45
6 19:30 19:50 20:20 20:55 21:15 - 6 10:15 10:45 11:05 11:40 12:10 12:30
7 20:05 20:25 20:55 21:30 21:50 - 7 15:35 16:05 16:25 17:00 17:30 17:50
8 21:30 21:50 22:20 22:55 23:15 - 8 17:00 17:30 17:50 18:25 18:55 19:15
2020.2.1 update
Fare Information

Puli - Caotun:NT124.

Caotun - Taichung:NT65.


NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873