6899:Puli - Ganzilin - Caotun - Taichung Gancheng Station

Nantou Bus (blue)Taichung Bus(red)

新埔里線  省道班次  107年4月16日實施
埔里─柑子林─草屯─中投公路─大里仁愛醫院─台中火車站
埔里 Puli → 台中 Taichung   台中 Taichung → 埔里 Puli
  週一至週五 週六、日   週一至週五 週六、日
Mon. - Fri. Sat. & Sun Mon. - Fri. Sat. & Sun
1 06:00新庄里(草商) 06:00 1 06:00 06:30
2 06:20 06:20 2 06:35 07:30
3 07:40 07:10 3 08:20 09:00
4 08:30 08:00 4 09:00 10:00
5 09:30 08:30 5 10:10 12:00
6 11:50 10:00 6 12:00 14:00
7 12:40 11:40 7 13:00 15:00
8 13:30 13:40 8 14:00 16:00
9 14:30 15:00 9 14:50 16:30
10 15:30 16:00 10 16:00 17:00
11 16:30 17:00 11 16:30 18:10
12 18:00 17:20 12 17:00 18:30
13 18:50 18:00 13 17:40 19:10
14 19:30 19:00 14 19:10 19:40
15 20:00 20:00 15 20:00 20:00
16 21:00 21:00   16 20:50新庄里(草商) 21:00
Fare Information
Puli starting   Taichung starting
STOP Full-fare Half-fare STOP Full-fare Half-fare
Qixia 25 12 Renai Hospital 25 12
Ganzilin 58 29 Caotun 65 33
Caotun 124 62 Ganzilin 131 65
Renai Hospital 182 91 Qixia 181 91
Taichung 190 94 Puli 190 94
 

NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873