6801 Sun Moon Lake - Shuili - Jiji - Xitou

Sun Moon Lake → Xitou
Puli Station Shuishe Shuili Jiji Sheliao Guangxing Xitou
06:20 07:00 07:25 07:35 07:45 08:02 08:30
  09:00 09:25 09:35 09:45 10:02 10:30
  11:00 11:25 11:35 11:45 12:02 12:30
  13:30 13:55 14:05 14:15 14:32 15:00
  15:30 15:55 16:05 16:15 16:32 17:00
  17:30 17:55 18:05 18:15 18:32 19:00
Xitou → Sun Moon Lake
 
Xitou Guangxing Sheliao Jiji Shuili Shuishe  
07:00 07:12 07:37 07:49 08:00 08:30  
09:00 09:13 09:36 09:48 10:01 10:30  
11:00 11:13 11:36 11:47 11:57 12:30  
13:30 13:42 14:04 14:15 14:25 15:00  
15:30 15:43 16:06 16:17 16:31 17:00  
17:30 17:43 18:04 18:14 18:27 19:00  

【Sun Moon Lake - Xitou】One-day ticket NT300 **Sun Moon Lake - Xitou PASS on sale**


NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873